Instrukcja ochrony danych osobowych

 1. Do danych osobowych dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy działalności gospodarczej PHU ARIES, Mariusz Barański (dalej zwaną „PARK”). Osoby upoważnione dokładają należytej staranności do ochrony danych osobowych i zostały adekwatnie przeszkolone w tym zakresie przez zewnętrznych ekspertów.
 2. Upoważnienia dostępu do danych osobowych wydaje pan Mariusz Barański, który jest także Administratorem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z okresami retencji zdefiniowanymi przez PARK na podstawie wymogów prawnych zgodnie z Art. 5 ust 1 e) RODO
 5. PARK nie prowadzi zgodnie z Art. 30 ust 5 Rejestru Czynności Przetwarzania Danych osobowych ponieważ zatrudni poniżej 250 osób.
 6. PARK nie powołuje Inspektora Ochrony Danych osobowych ze względu na rozmiar działalności oraz możliwości finansowe, techniczne i prawne a także zakres przetwarzanych danych.
 7. Dane osobowe są przetwarzane tylko w określonych celach:
  1. Marketingowym
  2. Obsługi umów z pracownikami i podwykonawcami
  3. Zbieranie zgód na udział w organizowanej przez PARK usłudze, zgodnie z wymogami prawa
 8. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony tylko do niezbędnego zakresu wymaganego przez prawo lub działań marketingowych MBP zgodnie z Art. 5 ust 1 a), b) i c) RODO
 9. Dane osobowe w formie papierowej są przetwarzane tylko w przypadkach wymaganych przez prawo.
 10. Dane papierowe są bezpiecznie niszczone po upływie okresu retencji określonym w klauzuli informacyjnej PARKU.
 11. Dane elektroniczne są bezpiecznie usuwane po upływie okresu retencji określonym w klauzuli informacyjnej PARKU.
 12. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Administrator zgłosi taki incydent organowi nadzorczemu zgodnie z Art. 33 RODO i jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadomi osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu zgodnie z Art. 34 RODO.
 13. Dane osobowe są zbierane tylko po uprzednim poinformowaniu osoby do której dane należą zgodnie z Art. 12 i Art. 13 RODO. W miarę możliwości dane nie są pozyskiwane od osób innych niż od osoby której dane dotyczą.
  W przypadku danych osobowych dziecka do 18 roku życia – zgodnie z Art. 8 RODO – zgodę na przetwarzanie zawsze wyraża osoba sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 14. Zgody na przetwarzanie danych osobowych są zbierane tylko w celach marketingowych.
 15. Każda osoba której dane osobowe przetwarzane są przez PARK ma prawo do:
  1. Wglądu w swoje dane osobowe zgodnie z Art. 15 RODO
  2. Sprostowania swoich danych zgodnie z Art. 16 RODO
  3. Bycia zapomnianym zgodnie z Art. 17 RODO
  4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 18 RODO
  5. Przeniesienia danych osobowych zgodnie z Art. 20 RODO.
  6. Sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z Art. 21 RODO
 16. Zgodnie z Art. 19 RODO Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z Art. 16, 17 ust. 1 i Art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
 17. Administrator korzysta z systemów w chmurze od zaufanego dostawcy firmy: Google. Ze względu na profil prowadzonej działalności oraz środki finansowe, Administrator nie jest w stanie samodzielnie prowadzić budować i utrzymywać systemów IT w których bezpiecznie można przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.